Shin Ken Kai Nobara Information


Shin Ken Kai Nobara

Muso Jikiden Eishin Iaido Group
Calgary, AB

Home Page

Convention Guest Appearances


Update Information

If you use information from this page, a link to FanCons.ca would be very much appreciated.