Information on Kei-kon 2003

Kei-kon


Anime Convention

April 4-6, 2003
University of Victoria


At-Door Rates:
Free

Photos and Reports:
Submit a link to your report

    Previous/Future Events:
Kei-kon 2003  April 4-6, 2003
Kei-kon 2004  March 12-14, 2004
Kei-kon 2005  March 11-13, 2005
Kei-kon 2006  February 24-26, 2006
Kei-kon 2007  February 23-25, 2007
Kei-kon 2008  February 22-24, 2008
Kei-kon 2009  February 20-22, 2009

Update Information for Kei-kon 2003